Javna zdravstvena ustanova

Zaštita prava pacijenata

Zaštita prava pacijenata

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (službeni list br.40 /10) utvrđena su osnovna prava pacijenata...


U zdravstvenom sistemu pacijent ima pravo na:

1. Pravo na slobodan izbor doktora medicine ili doktora stomatologije

2. Pravo na informisanost i obavještenost

3. Pravo na samoodlučivanje (slobodan izbor

4. Pravo uvida umedicinsku dokumentaciju

5. Pravo pacijenta da odbije da bude predmet naučnog ispitivanja i istraživanja

6. Pravo na drugo stručno mišljenje

7. Pravo na privatnost i povjerljivost

8. Pravo na blagovremenu zdravstvenu zaštitu

9. Pravo na prigovor

10. Pravo na naknadu štete

11. Pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove

Pomenutim zakonom, pacijent ima pravo na Prigovor, koji se može odnositi na :

• Kvalitet zdravstvene usluge

• Postupak zdravstvenog radnika

• Način naplaćivanja usluge

• Organizaciju zdravstvene službe

• Vrijeme čekanja na uslugu

• Nedostatak ljekova

• Ostalo

Razlog za podnošenje Prigovora mora biti precizno određen u pogledu vrste, vremena, mjesta i lica na koje se prigovor odnosi, a isti se podnosi u kancelariji zaštitinika prava pacijenata (pogledati Obavještenje).

DUŽNOSTI PACIJENATA

Za vrijeme liječenja i ostvarivanja zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama pacijenti su dužni da se pridržavaju opštih akata zdravstvene ustanove o uslovima boravka i ponašanja u njoj.

U slučaju da pacijent zahtijeva da prekine liječenje,iako ga je doktor medicine upozorio na moguće posljedice ovakve odluke, dužan je da o tome da pismenu izjavu.

Ako pacijent odbije da da pismenu izjavu, sačinjava se službena zabilješka koja se čuva u medicinskoj dokumentaciji pacijenta.

Pacijent je dužan da aktivno učestvuje u zaštiti, očuvanju i unapređenju svog zdravlja, da potpuno informiše zdravstvenog radnika o svom zdravstvenom stanju kao i da se disciplinovano pridržava uputstava i da preduzima mjere propisane terapije.

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13