Javna zdravstvena ustanova

POČETNI VIDEO SASTANAK PROJEKTA ON TIME

POČETNI VIDEO SASTANAK PROJEKTA ON TIME

Održavanjem video sastanka projektnih timova, danas 24. juna 2020. godine, otpočela je implementacija projekta PreventiON and early detecTIon for more effective treatMEnt of colon and breast cancer (acronym: ON TIME) - Prevencija i rana detekcija za efikasnije liječenje raka debelog crijeva i dojke (akronim ON TIME).

Projekat ON TIME kofinansira se sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije, u okviru programa Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, u sklopu prioritetne ose 1 Poboljšanje kvaliteta usluga u sektoru javnog zdravlja i socijalnog staranja. Projektni partneri odlučili su se da održe sastanak putem internet platforme zbog posebnog režima rada projektnih institucija kako bi sprječili pojavu i širenje zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

 

Ukupna vrijednost budžeta projekta iznosi EUR 813.445,71, od čega se EUR 691.428,85, odnosno 85% cjelokupnog budžeta, kofinansira iz EU, dočim, preostalih EUR 122.016,86, čineći 15% cjelokupnog budžeta, predstavlja nacionalni doprinos. Vodeći partner na projektu je Zavod za javno zdravstvo Zadar (Hrvatska), dok su ostali projektni partneri: Opća bolnica Zadar (Hrvatska), ZU Institut za javno zdravlje Crne Gore (Crna Gora), JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar (Crna Gora) i Zavod za javno zdravstvo županije zapadno-hercegovačke (Bosna i Hercegovina). Online sastanku prisustvovali su perdstavnici svih institucija, a tokom sastanka dogovarane su aktivnosti u vezi sa promocijom projekta (komunikacioni plan), izradom plana nabavke i akcionog plana projekta, o kojima bi svaki projektni partner trebalo da se posebno izjasni, te ostalim zadacima projektnih timova.

 

Implementacija projekta ON TIME otpočela je 1. juna 2020. godine, a završiće se 31. maja 2022. godine. Glavni cilj projekta ON TIME jeste poboljšati prevenciju, ranu dijagnostiku i liječenje karcinoma uz poboljšanje kvaliteta usluga u javnom zdravstvenom sektoru, što će se postići modernizacijom opreme, obrazovanjem i umrežavanjem zdravstvenih profesionalaca u Prekograničnom zdravstvenom obrazovnom centru, koji će se osnovati u Bosni i Hercegovini, a isti će služiti kao centar znanja za cjeloživotno obrazovanje i umrežavanje zdravstvenih radnika. Tokom implementacije projekta ON TIME biće oformljena tri mobilna tima u okviru tri instituta (zavoda) za javno zdravlje sa obučenim zdravstvenim radnicima, koji će raditi na podizanju znanja/svijesti šire javnosti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka debelog crijeva i dojke, te vršiti pojedinačna savjetovanja na terenu. Isto tako, projektni partneri dobiće modernu medicinsku opremu u svrhu poboljšanja rane dijagnoze i liječenja. Konkretno, JZU Opšta bolnica Bar sprovešće nabavku opreme, sa kojom će raditi na poboljšanju procedura za rano otkrivanje i optimizaciju liječenja raka debelog crijeva i dojke, čime će se uključiti u Nacionalni program pomenutih bolesti i podići nivo usluge u području svog djelovanja.

Projekat je kofinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije. Sadržaj ove web stranice isljučiva je odgovornost JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar, te ni na koji način ne može se smatrati odrazom stavova Evropske unije.

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13