Javna zdravstvena ustanova

Opšta bolnica

„BLAŽO ORLANDIĆ“ – BAR

 Projektne aktivnosti kojima se doprinosi ostvarenju specifičnog cilja obuhvataju uspostavljanje poboljšanog sistema laboratorijske dijagnostike i jačanje ljudskih kapaciteta kroz seminare i radionice.

OB Zadar i JZU Opšta bolnica Bar instaliraće sistem vazdušne pošte sa inovativnim pneumatskim sistemom cijevi koji će omogućiti bržu dostavu uzoraka za analizu u laboratoriju. Postavljanje sistema omogućiće bržu isporuku i manju kontaminaciju uzoraka, te će doprinijeti smanjenju vremena potrebnog za liječenje pacijenata. OB Zadar će sa pneumatskim sistemom povezati prometnicom odvojene zgrade, dok će JZU Opšta bolnica Bar povezati različita odjeljenja unutar bolničkog kompleksa.

OB Zadar zadužen je za organizaciju studijske posjete sa ciljem prezentacija primjera dobre prakse.

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i raseljenih osoba Hercegovačko-bosanske županije implementirat će Laboratorijski informacioni sistem u jednoj bolnici te će ga povezati sa 5 domova zdravlja. LIS u užem smislu je program koji omogućuje unos, obradu i skladištenje podataka nastalih kao rezultat laboratorijskih pretraga, a pod tim se pojmom podrazumijeva i računarska oprema potrebna za odvijanje svih procesa, pripadajući programi automatskih analizatora i program koji omogućuje komunikaciju između analizatora i LIS-a. Nakon završene analitičke obrade uzoraka, analitički sistem automatski dostavlja podatke u LIS koji generiše nalaz svakog pojedinog pacijenta, a svaki nalaz pregleda i potpisuje laboratorijski stručnjak.

Zavod za javno zdravstvo Zadar zadužen je za komunikaciju i vizuelni identitet projekta i edukaciju opšte populacije.  Kroz svoje aktivnosti, sprovešće nabavku djela kompjuterske opreme za već postojeći Laboratorijski sistem, izradiće mobilnu aplikaciju,  vizuelni identitet, održavati web stranice, izraditi promotivne materijale i 4 promo videa.

Svi partneri sprovešće edukacije na svom području. Radionice, te studijska putovanja obuhvatiće različite učesnike. Impelemtacijom zajedničkih aktivnosti, poput obrazovanja zdravstvenih radnika i šire javnosti u programskom području, doprinijeće se pozitivnom uticaju na zdravstvene radnike i pacijente koji gravitiraju ovom području (oko 200 000). Kroz obrazovanje i studijsku posjetu steći će se nova znanja.

Projektni partneri na projektu „LAB-OP – Poboljšanje laboratorijskog i dijagnostičkog operativnog sistema“održali su Treći redovan projektni sastanak 7. i 8. jula 2021. godine u Baru. Organizator ovog sastanka bila je JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar, na poziv vodećeg partnera Opća bolnica Zadar. Po prvi put projektni partneri imali su prilike da se nađu uživo i razmatraju tekuća pitanja od kada je projekat krenuo sa implementacijom  - 15. maja 2020. godine.

Opširnije...

Početna (Kick Off) konferencija projekta LAB-OP - Unaprjeđenje operativnog sistema laboratorije i dijagnostike bila je planirana da se održi u Zadru, 25. juna 2020. godine sa početkom u 12 časova. Međutim, novonastala epidemiološka situacija u zadarskoj županiji od 22. juna 2020. godine, primorala je vodećeg partnera Opću bolnicu Zadar da odloži održavanje ovog događaja s namjerom da se ne bi ugrozili bezbijednost i zdravlje kako njihovih zaposlenih i lokalnih zvanica, tako i predstavnika timova projektnih partnerskih ustanova. U dogovoru sa svojim projektnim partnerima, početna konferencija projekta LAB-OP održana je putem video konekcije dana 29. juna 2020. godine bez prisustva medija zbog posebnog režima rada projektnih institucija zbog sprječavanja pojave i širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Opširnije...

Opis projekta:

Projekt LAB-OP – lmproving Laboratory and Diagnosis Operational System / Poboljšanje laboratorijskog i dijagnostičkog operativnog sistema odobren je za kofinansiranje 30. oktobra 2019. godine od strane Zajedničkog nadzornog odbora 2. poziva Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. Nosilac projekta je Opća bolnica Zadar (Hrvatska), dok na projektu još učestvuju i sljedeći partneri: Zavod za javno zdravstvo Zadar (Hrvatska), JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar (Crna Gora) te Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije (Bosna i Hercegovina). Ukupna vrijednost projekta iznosi 978.236,45 eura uz stopu kofinansiranja 85% bespovratnim sredstvima, a 15% predstavlja sopstvena sredstava. Implementacija projekta započela je 15. maja 2020. godine i traje 24 mjeseca, do 14. maja 2022. godine. Prioritetna osa programa je jačanje kvalitete usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne zaštite. Glavni (opšti) cilj projekta je poboljšati kvalitet javno-zdravstvene usluge u prekograničnom području kroz unaprjeđenje infrastrukture i poboljšanje znanja i stručnosti u području laboratorijske dijagnostike. Specifičan cilj projekta je poboljšanje kvaliteta usluga u javnom zdravstvu prekograničnog područja kroz povećanje efikasnosti laboratorijske dijagnostike, a isto tako obuhvata infrastrukturne zahvate i poboljšanje ljudskih kapaciteta u području laboratorijske dijagnostike sa ciljem unaprjeđivanja nivoa pružene usluge.

Ciljne grupe:

 • nacionalna, regionalna i lokalna tijela javne vlasti,
 • nevladine organizacije,
 • zdravstveni stručnjaci,
 • studenti, učenici i profesori medicinskih škola,
 • stanovništvo.

 

Glavni rezultati projekta:

 1. Impelementacija aktivnosti obrazovanja i podizanja svijesti doprinijeće poboljšanju trenutnog nivoa znanja u primjeni savremenih metoda laboratorijskih i dijagnostičkih operativnih sistema, što će pridonijeti širenju znanja za prikupljanje uzoraka u laboratoriji koje treba standardizovati, a opisani postupak učiniti dostupnim za svako radno mjesto. Takođe, pacijenti će biti na odgovarajući način informisani i edukovani o važnosti pravilne pripreme za laboratorijsko ispitivanje. Obrazovni pristup će smanjiti rizik od predanalitičke greške, što će poboljšati pretraživanje i upoređivanje laboratorijskih rezultata na prekograničnom području.
 2. Primjenom novih sistema u bolnicama za odgovarajuće liječenje pacijenata smanjiće se vrijeme provedeno u dijagnostičkom procesu i greške povezane sa postupkom prepisivanja. Omogući će se kvalitetno dijagnostičko testiranje i pružiće se tačne pravovremene informacije nužne za kvalitetnu brigu o pacijentima, planiranje javnog zdravlja i odluke o politici. Partneri će steći adekvatan kapacitet da dopridonesu nadzoru i reakciji na događanja u međunarodnom javno-zdravstvenom sistemu poput epidemija.

Projektni ishodi (outputi):

 • Razvoj aplikacije za pametne telefone
 • Poboljšan nivo laboratorijske dijagnostike u opštim bolnicama
 • 90 učesnika edukovanih na radionicama
 • 200 stanovnika pokriveno poboljšanim zdravstvenim uslugama

 

UKRATKO

Naziv projekta: Improving Laboratory and Diagnosis Operational System

Akronim projekta: LAB-OP

ID Operacije: HR-BA-ME576

Program: Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. – 2. Poziv

Prioritetna os: Jačanje kvaliteta usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne zaštite

Specifičan cilj: Poboljšanje kvaliteta usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne zaštite u prekograničnom području

Ukupna vrijednost projekta: 978.236,45 EUR

Iznos EU sufinanciranja projekta: 831.500,97 EUR

Nacionalni doprinos: 146.735,48 EUR

Intenzitet podrške: 85 %

Trajanje projekta: 15.05.2020. – 14.05.2022. godine

Vodeći partner: Opća bolnica Zadar

Projektni partneri:

 • JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar
 • Zavod za javno zdravstvo Zadar
 • Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije

Projekat je kofinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije. Sadržaj ove web stranice isljučiva je odgovornost JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar, te ni na koji način ne može se smatrati odrazom stavova Evropske unije.

 

 

 

Po završetku faze oprimizacije projekta tokom marta mjeseca 2020. godine, potpisivanje Ugovora o sufinasiranju između vodećeg partnera Opće bolnice Zadar i Upravljačkog tijela odlagano je par puta zbog izbijanja pandemije zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV2, te tim povodom primjene epidemioloških mjera za njeno sprječavanje širanja. Prve aktivnosti na projektu LAB-OP - Unaprjeđenje operativnog sistema laboratorije i dijagnostike otpočete su organizovanjem Skype sastanka danas, 15. maja 2020. godine, sa početkom u 11sati i 15 minuta.

Opširnije...

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13